privacyverklaring

Ons Privacy Beleid

 MVS geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het verbeteren van onze diensten en gaan zorgvuldig om met alle informatie die over u en uw gebruik van onze diensten wordt verzameld. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de diensten die MVS aanbiedt. De startdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/02/2023, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. In dit privacybeleid wordt beschreven welke informatie over u door ons wordt verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens met derden kunnen worden gedeeld. We leggen u ook uit hoe we gegevens opslaan, hoe we uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u hebt met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacypersoon. U vind deze contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over onze gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe we uw gegevens verwerken, waar we ze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

E-mail en mailinglijsten

Follow-ups

Wij maken gebruik van de e-maildiensten van Follow-Ups by Woocommerce, een derde partij die het e-mailverkeer op onze websites en eventuele nieuwsbrieven vergemakkelijkt. Elke conformatiemail die u van onze website en webformulieren ontvangt, wordt vanaf de servers van MVS naar u verzonden. Onderaan elke geautomatiseerde e-mail vanaf onze website verstuurd, vind u een ‘uitschrijf link’. Wanner u op deze link klikt, ontvangt u geen geautomatiseerde mail meer van onze website. Merk op dat dit de funtionaliteit van onze website kan beïnvloeden. Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen, verzonden en vergrendeld door MVS

MVS maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die bijhouden of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verzamelt MVS informatie over u als ontvanger en de onderwerpen van deze mails. Met als doel de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, worden dzez gegevens gedurende 30 dagen bewaard. MVS behoud zich het recht om uw persoonlijke gegegevens te gebruiken om haar diensten te verbeteren en in dit kader te delen met derden.

 

Gmail

Voor onze reguliere zakelijke e-mail maken we gebruik van de e-maildiensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies of corruptie van uw gegevens te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.


Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens enkel en alleen om u onze diensten aan te bieden. Dit betekent dat het doel van de verwerking van deze gegevens in directe relatie staat tot de opdracht of taak die u ons aanbiedt. We gebruiken dit niet voor (geadresseerde) marketingdoeleinden. Als u informatie met ons deelt en wij deze informatie gebruiken om – niet op basis van een verzoek – op een later tijdstip contact met u op te nemen, zullen wij u eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, met een ander doel dan het vervullen van boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allen gebonden aan een geheimhoudingsplicht op basis van de overeenkomst die we met hen hebben of de wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

De informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt uitsluitend verwerkt met als doel u te voorzien van en/of het verder verbeteren van onze diensten. Deze informatie – bijvoorbeeld uw IP-adres (anoniem), webbrowser en besturingssysteem – is geen persoonlijke informatie.

Samenwerking bij belasting- en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kunnen we door de overheid verplicht worden om uw informatie te delen met het doel om te helpen bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn we gedwongen om te voldoen en te assisteren, maar zullen we, op basis van rechtmatige mogelijkheden, bezwaar aantekenen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel onderhouden en bewaren totdat u ons laat weten dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten. Een dergelijk bericht fungeert ook als een verzoek om te worden vergeten. Wij zijn verplicht om facturen met uw (persoonlijke) gegevens te bewaren in verband met relevante administratieve verplichtingen, deze gegevens worden veilig opgeslagen zolang de relevante termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Het personeel heeft geen toegang meer tot uw klantprofiel en de documenten die u hebt gemaakt vanwege uw opdracht of taak.

Uw rechten

Op basis van geldig Belgisch en Europees recht heeft u als betreffende partij bepaalde rechten als het gaat om persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een toelichting op deze rechten en hoe u als betreffende partij een beroep kunt doen op deze rechten. Om misbruik te voorkomen sturen wij in principe alleen facturen en kopieën van uw gegevens naar e-mailadressen die u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Indien u deze gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wilt ontvangen, vragen wij u zich te identificeren. Wij houden een administratie bij van afgesloten verzoeken, in geval van een verzoek om te worden vergeten houden wij een administratie bij van anonieme gegevens. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die in een machinaal leesbaar formaat zijn gestructureerd op basis van de gegevensclassificaties die wij binnen ons systeem gebruiken. U behoudt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit op het gebied van persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verkeerd behandelen of misbruiken.

Recht op controle

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens te bekijken die wij verwerken en die een relatie hebben met of herleidbaar zijn tot uw persoon. U kunt een dergelijke bezichtiging aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor de privacy. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, sturen wij u, via het ons bekende e-mailadres, een kopie van alle gegevens met een extra overzicht van de verwerkers die deze gegevens beheren, met vermelding van de categorieën waaronder wij deze gegevens opslaan.

Recht op aanpassing

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben met of herleidbaar zijn tot uw persoon, aan te passen. U kunt een dergelijke aanpassing vragen aan onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor de privacy. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, sturen wij u, via het ons bekende e-mailadres, een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben met of herleidbaar zijn tot uw persoon, te beperken. U kunt een dergelijke beperking vragen aan onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor de privacy. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, sturen wij u via het ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens beperkt is totdat u ervoor kiest deze beperking op te heffen.

Recht op overdraagbaarheid

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of die tot uw persoon herleidbaar zijn, te laten verwerken door een derde partij naar keuze. U kunt een dergelijk verzoek sturen naar onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor de privacy. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd, sturen wij u, via het ons bekende e-mailadres, uw (persoonlijke) facturen of kopieën van gegevens die wij, of derden namens ons, hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat we in een dergelijk geval onze diensten niet meer aan u kunnen aanbieden, omdat we de veiligheid van de eerdere gegevens niet meer kunnen garanderen.

Recht van bezwaar en andere rechten

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, of namens ons door derden. In geval van een dergelijk bezwaar zullen wij de verwerking van uw gegevens onmiddellijk staken terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en behandeld. In geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen wij alle facturen en/of kopieën van persoonsgegevens die wij, of derden namens ons, tot dan toe hebben verwerkt, terugsturen en de verwerking daarna staken. U behoudt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profielbepaling. Wij verwerken uw gegevens zodanig dat dit recht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit recht wel van toepassing is, dan vragen wij u om contact op te nemen met onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor de privacy.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina wordt echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid weergegeven. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de manier waarop wij recentelijk verzamelde gegevens over uw persoon verwerken, dan zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Bedrijfsgegevens

  • mvservice.be
  • Plattewijerstraat 29/1
  • 3600 Genk  (België)
  • E-mail: info@mvservice.be

Contactpersoon voor privacyzaken

  • Maickel Vancraesbeeck
  • Telefoon: + 32 468 20 32 04
  • E-mail: info@mvservice.be